Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Παγίων Στοιχείων

Μορφές Leasing

Εξοπλισμός Ιατρείου ή Φαρμακείου

Εξοπλισμός Ιατρείου ή Φαρμακείου
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού φαρμακείων απευθύνεται σε ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα ή κλινικές, φαρμακοποιούς, που επιθυμούν να εξοπλίσουν, εκσυγχρονίσουν ή συμπληρώσουν τον ιατρικό - τεχνολογικό εξοπλισμό τους.

Αφορά σε συμβάσεις 3ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, με τη μέγιστη να καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν χρηματοδοτούνται:
 • Αναλώσιμα
 • Εργασίες και Συντήρηση
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Άδειες λειτουργίας και Software
 • Πακτωμένα Πάγια.
Στη λήξη ή προεξόφληση, ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στον μισθωτή, έναντι προσυμφωνημένου, συνήθως συμβολικού, τιμήματος.

Η εταιρία Leasing δεν αναλαμβάνει έξοδα συντηρήσεως ή αντικαταστάσεως σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας.

Διαδικασία :

 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εξέταση αιτήματος
 • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη και επιβεβαίωση παραγγελίας στον προμηθευτή
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Τιμολόγηση από τον προμηθευτή
 • Υπογραφή Παραρτήματος
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα :

 • Συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους
 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτή σε τιμή μετρητοίς
 • Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως
 • Χρηματοδότηση και του Φ.Π.Α.
 • Σταδιακή αποπληρωμή του Φ.Π.Α. μέσω των μισθωμάτων
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη.

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση