Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Παγίων Στοιχείων

Μορφές Leasing

Εξοπλισμός μέσω Αναπτυξιακού Νόμου ή Επενδυτικών Προγραμμάτων

Εξοπλισμός μέσω Αναπτυξιακού Νόμου ή Επενδυτικών Προγραμμάτων
Απευθύνεται σε νεοσύστατες ή πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για καινούριο εξοπλισμό μέσω Leasing και παράλληλα, επιθυμούν να επωφεληθούν από τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν.

Διαδικασία :

 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Έλεγχος προϋπολογισμού (όταν απαιτείται)
 • Εξέταση αιτήματος
 • Έκδοση επιστολής για την υπαγωγή της επενδύσεως στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Έγκριση υπαγωγής (από αρμόδιο φορέα)
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Τιμολόγηση από τον Προμηθευτή.
 • Τελική Τεχνική Πιστοποίηση
 • Υπογραφή Παραρτήματος
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα :

Προσφέρει όλα τα Πλεονεκτήματα του Leasing και επιπλέον:
 • Δεν απαιτείται τραπεζικός δανεισμός
 • Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως της αξίας εξοπλισμού, στις περιπτώσεις επενδύσεων μέσω Αναπτυξιακού Νόμου
 • Επιστροφή της επιδοτήσεως τμηματικά (συνήθως ετησίως), από τον αρμόδιο φορέα, με την πληρωμή των μισθωμάτων και με την έκδοση σχετικής βεβαιώσεως από την εταιρία Leasing.
                Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση