Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Παγίων Στοιχείων

Μορφές Leasing

Εξοπλισμού

Εξοπλισμού
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση παγίου εξοπλισμού απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής που επιθυμούν να εξοπλίσουν, να εκσυγχρονίσουν ή να συμπληρώσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους.

Αφορά σε συμβάσεις 3ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, με το μέγιστο να καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν χρηματοδοτούνται:
 • Αναλώσιμα
 • Εργασίες και Συντήρηση
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Άδειες λειτουργίας και Software.

Στη λήξη, ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στον μισθωτή, έναντι προσυμφωνημένου, συνήθως συμβολικού, τιμήματος.

Η εταιρία Leasing δεν αναλαμβάνει έξοδα συντηρήσεως ή αντικαταστάσεως, σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας.

Διαδικασία :

 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Αξιολόγηση αιτήματος
 • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη και επιβεβαίωση παραγγελίας στον προμηθευτή
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Τιμολόγηση από τον προμηθευτή
 • Υπογραφή Παραρτήματος
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα:

 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτή, σε τιμή μετρητοίς
 • Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως
 • Χρηματοδότηση και του Φ.Π.Α.
 • Σταδιακή αποπληρωμή του Φ.Π.Α. μέσω των μισθωμάτων
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη.

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση