Αρχική/Το Leasing/Διαδικασία Leasing

Το Leasing

Διαδικασία LeasingΠώς λειτουργεί;
Βήματα:
Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας (μισθωτής):
  1. Επιλέγει αρχικά τον προμηθευτή, καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ή ακινήτου που θα καλύψει τις επαγγελματικές του ανάγκες και τέλος, διαπραγματεύεται την τιμή αγοράς και τους όρους πληρωμής.
  2. Απευθύνεται στον αρμόδιο Λειτουργό της Alpha Bank, με τον οποίο συνεργάζεται, και υποβάλλει αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη σχετική αίτηση.
  3. Η Τράπεζα σε συνεργασία με την Alpha Leasing αξιολογούν το αίτημα και αποφασίζουν για τους όρους συνεργασίας.
  4. Εάν πρόκειται για μεταχειρισμένο εξοπλισμό ή αγορά ακινήτων, είναι υποχρεωτική η εκτίμηση αυτού από την Alpha Αστικά Ακίνητα, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Alpha Bank.
  5. Σε περίπτωση εγκρίσεως, η Alpha Leasing χρηματοδοτεί την αγορά από τον προμηθευτή, για λογαριασμό της επιχειρήσεως του παγίου που επέλεξε.
  6. Υπογράφεται Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μισθώσεως.
  7. Εάν πρόκειται για ακίνητο, υπογράφεται συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και της Alpha Leasing και στη συνέχεια, Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μισθώσεως με τον πελάτη, με διάρκεια (μισθωτική περίοδο), κατ’ ελάχιστο, δέκα (10) έτη.
  8. Με τη λήξη της μισθωτικής περιόδου η Alpha Leasing μεταβιβάζει στον πελάτη το πάγιο.