Αρχική/Το Leasing/Νέο Φορολογικό και Λογιστικό Πλαίσιο

Το Leasing

Νέο Φορολογικό και Λογιστικό Πλαίσιο

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει στο θεσμικό πλαίσιο του Leasing στην Ελλάδα, η ψήφιση των Ν.4172/13, Ν.4223/13 και Ν.4308/14.

Αναλυτικότερα, με την ψήφιση του νέου Φορολογικού Ν.4172/13 ορίζεται ότι, από την 1.1.2014, σε κάθε νέα σύμβαση Χρηματοδοτικής Μισθώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται πλέον σε αποσβέσεις.

Στην συνέχεια και με την ψήφιση του άρθρου 26 του Ν.4223/13, διευκρινίζεται ότι για τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι την 31.12.2013, οι ανωτέρω διατάξεις θα ισχύουν από την 1.1.2019.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4308/14 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ο χρηματοδοτικός μισθωτής αναγνωρίζει στον ισολογισμό του το μισθωμένο πάγιο, με ισόποση αναγνώριση υποχρεώσεως προς τον εκμισθωτή. Μεταγενέστερα, το πάγιο τυγχάνει του χειρισμού των ιδιόκτητων παγίων. Η υποχρέωση προς τον εκμισθωτή αντιμετωπίζεται ως ένα τοκοχρεωλυτικό δάνειο. Δηλαδή, το καταβαλλόμενο "μίσθωμα" αντιπροσωπεύει κατά ένα μέρος χρεολύσιο (μείωση υποχρεώσεως) και κατά το άλλο μέρος τόκο (έξοδο). Ακολούθως, για το εν λόγω πάγιο, θα ενεργούνται αποσβέσεις, βάσει των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Προσοχή :
Με βάση τα νέα ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η Χρηματοδοτική Μίσθωση εξομοιώνεται λογιστικά με δάνειο, ήτοι  ο μισθωτής θα αναγνωρίζει πλέον στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ως έξοδο και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα φορολογικά του έσοδα :

ü    Τον τόκο που περιέχεται στο μίσθωμα, και
ü Την απόσβεση του μισθίου.
Tο ποσό του κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα θα μειώνει την υποχρέωση από την χρηματοδοτική μίσθωση στο παθητικό.