Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Παγίων Στοιχείων

Μορφές Leasing

Μεταφορικά Μέσα πλην των Επιβατικών

Μεταφορικά Μέσα πλην των Επιβατικών
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση μεταφορικών μέσων, όπως τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά και ημιφορτηγά, τράκτορες, εκσκαφείς, μπετονιέρες, γερανοί κ.ά. απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής που επιθυμούν να εξοπλίσουν, να ανανεώσουν, να συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν τον επαγγελματικό τους στόλο.

Αφορά σε συμβάσεις 3ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, με το μέγιστο να καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν χρηματοδοτούνται:
  •  Άδειες και Συντήρηση.

Στη λήξη ή προεξόφληση, το πάγιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή, έναντι προσυμφωνημένου, συνήθως συμβολικού, τιμήματος.

Η εταιρία Leasing δεν αναλαμβάνει έξοδα συντηρήσεως ή αντικαταστάσεως, σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας.

Ο Μισθωτής επιβαρύνεται με το κόστος των συμβολαιογραφικών εξόδων.

Διαδικασία : 

  • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
  • Εξέταση αιτήματος
  • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη και επιβεβαίωση παραγγελίας στον προμηθευτή
  • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
  • Τιμολόγηση από τον προμηθευτή
  • Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξεως
  • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα :

  • Διαπραγμάτευση με προμηθευτή σε τιμή μετρητοίς
  • Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως
  • Χρηματοδότηση και του Φ.Π.Α.
  • Σταδιακή αποπληρωμή του Φ.Π.Α. μέσω των μισθωμάτων
  • Αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη
  • Ανανέωση ή επέκταση επαγγελματικού στόλου οχημάτων.

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση