Αρχική/Το Leasing/Πλεονεκτήματα

Το Leasing

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα
 • Εργαλείο χρηματοδοτήσεως για την απόκτηση παγίων
  1. Ο μισθωτής μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προμήθειας εξοπλισμού ή αποκτήσεως επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα, τοις μετρητοίς.
  2. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής αποκτά την κυριότητα του παγίου, έναντι προσυμφωνημένου συμβολικού τιμήματος.
  3. Εφόσον πρόκειται για ακίνητο, η απόκτησή του είναι απαλλαγμένη από τον φόρο μεταβιβάσεως στη λήξη.
 • Διατήρηση Ρευστότητας
  1. Με εργαλείο χρηματοδοτήσεως το Leasing, ο μισθωτής αποφεύγει τη δέσμευση κεφαλαίων για αγορά παγίων και διατηρεί τη ρευστότητά του, η οποία αποτελεί και το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
 • Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α.
  1. Ο αναλογών Φ.Π.Α. δεν εκταμιεύεται άμεσα από τον πελάτη, όπως στην περίπτωση επενδύσεως μέσω τραπεζικού δανείου ή αυτοχρηματοδοτήσεως, αλλά σταδιακά, κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, μέσω των μισθωμάτων. Στη Χρηματοδοτική Μίσθωση ακινήτων, τα μισθώματα, εκτός των βιομηχανοστασίων, απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.
 • Απαλλαγή από την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75
  1. Η χρηματοδότηση μέσω Leasing  απαλλάσσεται από την εκάστοτε εισφορά του
    Ν.128/75 που επιβάλλεται στις χρηματοδοτήσεις.
 • Προγραμματισμός δαπανών
  1. Η διάρκεια της μισθώσεως και το ύψος του μισθώματος προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές ροές (εποχικότητα) της επιχειρήσεως.
  2. Παρέχεται ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη, με δομημένα μισθώματα (εμπροσθοβαρή ή οπισθοβαρή).
 • Σύνδεση με επενδυτικά προγράμματα (Αναπτυξιακοί Νόμοι)
  1. Η πραγματοποίηση επενδύσεως σε καινούριο εξοπλισμό, μέσω Leasing, μπορεί να συνδυασθεί με τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.
 • Sale & Lease Back Ακινήτων
 • Τι δυνατότητα παρέχει στην επιχείρηση το Sale & Lease Back;
  Το Sale & Lease Back δίδει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκμεταλλευθεί τα Κεφάλαια, που παραμένουν δεσμευμένα σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα εργαλείο αναχρηματοδοτήσεως των παγίων που έχει στην κυριότητά της η επιχείρηση.
 •  Ποια τα πλεονεκτήματα του Sale & Lease Back;
   • Άντληση κεφαλαίων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
   • Βελτίωση του κεφαλαίου κινήσεως
   • Αναδιάρθρωση υφισταμένου δανεισμού ή αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς
   • Ενεργοποίηση αδρανών παγίων στοιχείων
   • Λογιστικοποίηση κρυμμένων υπεραξιών με χαμηλό κόστος, (απαλλαγή από φόρο μεταβιβάσεως)
   • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών δυνατοτήτων του πελάτη.

 • Φόροι στο Sale & Lease Back ακινήτων 
  1. Η επιχείρηση που μεταβιβάζει ακίνητο σε εταιρία Leasing, κατά τη σύναψη συμβάσεως Sale & Lease Back, απαλλάσσεται του φόρου μεταβιβάσεως.
 • Εργαλείο αγοράς επαγγελματικής στέγης 
  1. Δυνατότητα αποκτήσεως ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης ή μετατροπή της ενοικιάσεως σε ιδιοκτησία μέσω Direct Leasing Ακινήτου.