Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Παγίων Στοιχείων

Μορφές Leasing

Επιβατικά αυτοκίνητα

Επιβατικά αυτοκίνητα

Η Χρηματοδοτική Μίσθωση επιβατικών μεταφορικών Ι.Χ. μέσων απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής που επιθυμούν να εξοπλίσουν, να ανανεώσουν, να συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν τον επαγγελματικό τους στόλο. 

Διάρκεια συμβάσεως 3 έως 5 έτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν χρηματοδοτούνται:
 • Μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα.

Στη λήξη ή προεξόφληση, το πάγιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή έναντι προσυμφωνημένου, συνήθως συμβολικού, τιμήματος.
 
Η εταιρία Leasing δεν αναλαμβάνει έξοδα συντηρήσεως, ανταλλακτικά, αντικατάσταση, σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας, φόρους και τέλη κυκλοφορίας.

Διαδικασία : 

 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εξέταση αιτήματος
 • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη και επιβεβαίωση παραγγελίας στον προμηθευτή
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Τιμολόγηση από τον προμηθευτή
 • Υπογραφή Παραρτήματος
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα :

 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτή σε τιμή μετρητοίς
 • Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως
 • Χρηματοδότηση και του Φ.Π.Α.
 • Σταδιακή αποπληρωμή του Φ.Π.Α. μέσω των μισθωμάτων
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη
 • Ανανέωση ή επέκταση επαγγελματικού στόλου οχημάτων.

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση