Αρχική/Μορφές Leasing/Χρηματοδοτική Μίσθωση Παγίων Στοιχείων

Μορφές Leasing

Μηχανήματα Έργου

Μηχανήματα Έργου
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση μηχανημάτων έργου όπως ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί, χωματουργικά κ.ά. απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής που επιθυμούν να εξοπλίσουν, να ανανεώσουν, να συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν τον επαγγελματικό τους εξοπλισμό.

Αφορά σε συμβάσεις 3ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, με τη μέγιστη να καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν χρηματοδοτούνται:
 • Άδειες και Συντήρηση.
Στη λήξη ή προεξόφληση, το πάγιο μεταβιβάζεται στον μισθωτή, έναντι προσυμφωνημένου, συνήθως συμβολικού, τιμήματος.

Η εταιρία Leasing δεν αναλαμβάνει έξοδα συντηρήσεως ή αντικαταστάσεως, σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με το κόστος των συμβολαιογραφικών εξόδων.
Εάν κινούνται εντός εργοταξίου και δεν έχουν πινακίδες μηχανήματος έργου, τότε, δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Διαδικασία :

 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εκτίμηση εξοπλισμού, σε περίπτωση μεταχειρισμένου παγίου
 • Εξέταση αιτήματος
 • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη και επιβεβαίωση παραγγελίας στον προμηθευτή
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Τιμολόγηση από τον προμηθευτή
 • Υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξεως ή Παραρτήματος
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα :

 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτή σε τιμή μετρητοίς
 • Υψηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεως
 • Χρηματοδότηση και του Φ.Π.Α.
 • Σταδιακή αποπληρωμή του Φ.Π.Α. μέσω των μισθωμάτων
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή, βάσει των ταμειακών αναγκών του πελάτη
 • Ανανέωση ή επέκταση επαγγελματικού στόλου οχημάτων.

 

        

       Διαδικασία                             Δικαιολογητικά                                 Αίτηση