Αρχική/Αίτηση Leasing/Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος

Αίτηση Leasing

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
Ενημέρωση Πελάτη
  1. Μέσω περιηγήσεως στην ιστοσελίδα μας
  2. Επικοινωνία με τα αρμόδια Στελέχη μας       
  3. Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας            
  4. Απευθυνόμενος στο πλησιέστερο Κατάστημα Alpha Bank ή, σε περίπτωση συνεργασίας, στο αρμόδιο Επιχειρηματικό Κέντρο ή στη Διεύθυνση Corporate Banking

Προετοιμασία Φακέλου

Αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς και γίνει η τελική επιλογή του εξοπλισμού / ακινήτου, καθώς και του προμηθευτή, συμπληρώνεται η σχετική Αίτηση Leasing και συλλέγονται όλα τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.  
        
Κατάθεση Αιτήματος

Απευθύνεσθε στο πλησιέστερο Κατάστημα Alpha Bank ή, σε περίπτωση συνεργασίας, στο αρμόδιο Επιχειρηματικό Κέντρο ή στη Διεύθυνση Corporate Banking, όπου και θα κατατεθεί ο φάκελός σας. 

Τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της Τραπέζης σε συνεργασία με την Alpha Leasing αξιολογούν το αίτημα και αποφασίζουν για τους όρους συνεργασίας.

Ακολουθεί η διαδικασία υλοποιήσεως της σχετικής εγκρίσεως από την Εταιρία μας.

Η Alpha Leasing δεν παραλαμβάνει απευθείας αιτήματα παρακάμπτοντας την ανωτέρω διαδικασία. Ωστόσο, μπορεί να σας βοηθήσει να απευθυνθείτε στην κατάλληλη Μονάδα του Ομίλου Alpha Bank.

Κριτήρια Αξιολογήσεως Αιτήματος

Η πολυετής και ανταποδοτική συνεργασία με τον Όμιλο Alpha Bank, η οικονομική θέση / κατάσταση του Πελάτη, το είδος του εξοπλισμού, η διάρκεια της μισθώσεως, το μίσθωμα συμμετοχής, καθώς και οι εξασφαλίσεις είναι τα στοιχεία που συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιολόγηση ενός αιτήματος και καθορίζουν τους όρους συνεργασίας.

    Υπολογισμός μισθώματος
    0,00€