Αρχική/Η Εταιρεία/Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρεία, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση της 20.9.2023) ενέκρινε τον αναθεωρημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόζονται από τον Όμιλο Alpha Bank. O Κώδικας καθορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού. Ο Κώδικας αναθεωρείται σε τακτική βάση από το Διοικητικό Συμβούλιο.