Αρχική/Η Εταιρεία/Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρεία

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) τον Αύγουστο 2014, µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά  ιδρύµατα την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τον Ιούνιο του 2021 δημοσιεύθηκε ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ, τ. Β, 2411/07.06.2021) που θεσπίσθηκε με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας (392/31.5.2021).

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ του πελάτη αντισυμβαλλόμενου και του χρηματοδοτικού ιδρύματος, έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των οφειλών σε καθυστέρηση, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης λύσης κατόπιν της ανά περίπτωση αξιολόγησης. Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και οι διαδικασίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Leasing είναι πρόθυμη να συμβάλει στη διευκόλυνση των Μισθωτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενημερώνοντάς τους έγκαιρα και με σαφήνεια, αναφορικά με εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των οφειλών τους σε καθυστέρηση εντός των ορίων των πραγματικών δυνατοτήτων τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας.

Σε εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, η Alpha Leasing έχει θεσπίσει συγκεκριμένη “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (Δ.Ε.Κ.)


Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσκολίες.