Αρχική/Η Εταιρεία/Κώδικα Δεοντολογίας

Η Εταιρεία

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) τον Αύγουστο 2014, µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά  ιδρύµατα την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τον Αύγουστο 2016 εκδόθηκε ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ, τ. Β, 2376/2.8.2016) που  θεσπίσθηκε με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος (195/1/29.07.2016). Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και διακρίνονται εμφανώς οι διαδικασίες που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της  αναγκαίας πληροφορήσεως μεταξύ Δανειολήπτη και χρηματοδοτικού ιδρύματος, έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Leasing είναι πρόθυμη να συμβάλει στη διευκόλυνση των Δανειοληπτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενημερώνοντάς τους εγκαίρως και με σαφήνεια, αναφορικά με τους εναλλακτικούς τρόπους διευθετήσεως των οφειλών τους, εντός των ορίων των πραγματικών δυνατοτήτων τους. Ως «Δανειολήπτης» νοείται, για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας, ο χρηματοδοτικός μισθωτής.

Σε εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, η Alpha Leasing έχει θεσπίσει συγκεκριμένη “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (Δ.Ε.Κ.)


Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσκολίες.