Αρχική/Το Leasing/Εισαγωγή στο Leasing

Το Leasing

Εισαγωγή στο Leasing

Εισαγωγή στο Leasing

O όρος που έχει επικρατήσει για το Leasing στην ελληνική γλώσσα, είναι «Xρηματοδοτική Μίσθωση». Εισήχθη στην Ελλάδα με την ψήφιση του Ν.1665/86., όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Είναι ένας σύγχρονος τρόπος χρηματοδοτήσεως παγίων/ακινήτων, εναλλακτικός και συμπληρωματικός του παραδοσιακού δανεισμού, ο οποίος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού δανεισμού με αυτά της μισθώσεως κεφαλαιουχικών αγαθών, μέσω ενοικιάσεως για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με προσυμφωνημένο μίσθωμα και με προκαθορισμένο το τίμημα εξαγοράς στη λήξη της μισθώσεως.

Η εταιρία Leasing διατηρεί την κυριότητα του παγίου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, παραχωρώντας τη χρήση και κατοχή του εξοπλισμού / ακινήτου.

Η κατώτατη διάρκεια Leasing ορίζεται από τον νόμο στα τρία έτη για κινητό εξοπλισμό, στα δέκα έτη για ακίνητα και στα πέντε έτη για τα αεροπλάνα. Η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη, αναλόγως της τεχνολογικής απαξιώσεως  και της διάρκειας ζωής του παγίου.