Αρχική/Η Εταιρία/Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος
(Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης 
 
Αντιπρόεδρος
(Μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Κωνσταντίνος Ρ. Δορκοφίκης 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 
Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ανδρέας-Παναγιώτης Δ. Μαντζούνης
 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  • Θεόδωρος Ι. Αθανασόπουλος
  • Τηλέμαχος Δ. Γεωργάκης
  • Ορέστης Α. Κανελλάκης
  • Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης
  • Σπυρίδων Σ. Ρεντετάκος
 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
  • Ειρήνη Κ. Ρουβιθά - Πάνου