Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Χ -

  • Χρηματοδοτική Μίσθωση ή Financial Leasing:

    Είναι το χρηματοοικονομικό εργαλείο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την απόκτηση και χρήση παγίων (εξοπλισμός, ακίνητα, μεταφορικά μέσα), τα οποία χρησιμοποιούν για παραγωγικούς ή επενδυτικούς σκοπούς.

- E -

  • Euribor:

    Είναι το βασικό επιτόκιο, με το οποίο δανειοδοτούνται, σε Ευρώ, τράπεζες μεταξύ τους, εντός της Ευρωπαϊκής Διατραπεζικής Αγοράς.

- S -

  • Sale & Lease Back:

    Η σύμβαση Leasing, με την οποία ο ιδιοκτήτης ενός παγίου (Εξοπλισμού, Ακινήτου ή Μεταφορικού Μέσου), πωλεί το πάγιο στην εταιρία Leasing, κατόπιν εκτιμήσεως, για καθορισμένη διάρκεια και με συγκεκριμένους όρους, με σκοπό την απόκτηση ρευστότητας. Στη λήξη αυτής της συμβάσεως, το πάγιο επιστρέφει και πάλι στην ιδιοκτησία του μισθωτή.