Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Κ -

 • Κόστος Εξαγοράς:

  Το συμφωνηθέν τίμημα πωλήσεως του παγίου, κατά τη λήξη της συμβάσεως.

- Λ -

 • Λειτουργική Μίσθωση ή Operating Leasing ή Μακροχρόνια Μίσθωση:

  Αφορά στην εκμίσθωση εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου, των λειτουργικών δαπανών του και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετίζεται με αυτό, για την κάλυψη αναγκών εκμεταλλεύσεως του μισθωτή για περιορισμένη χρονική διάρκεια και με συγκεκριμένους όρους.

 • Ληξιπρόθεσμο Μίσθωμα:

  Το μίσθωμα που καταβάλλεται στη λήξη της συμφωνημένης περιόδου.

 • Λήξη Μισθώσεως:

  Το τέλος της προσυμφωνημένης μισθωτικής περιόδου (με ταυτόχρονη τη μεταβίβαση του παγίου στον μισθωτή).

- Μ -

 • Μισθωτής:

  Ο πελάτης ή αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει τη χρήση του εξοπλισμού / ακινήτου με συμφωνημένο μίσθωμα.

 • Μίσθιο:

  Το αντικείμενο της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως (ακίνητο, εξοπλισμός ή μεταφορικό μέσο).

 • Μίσθωμα:

  Το προβλεπόμενο από τη σύμβαση (συνήθως μηνιαίο) ποσό για τη χρήση του παγίου.

 • Μίσθωμα Συμμετοχής:

  Το αυξημένο πρώτο μίσθωμα, είναι η συμμετοχή του πελάτη στην επένδυση, καταβλητέα με το πρώτο μίσθωμα. Μειώνει δε, ισόποσα, το αρχικό κεφάλαιο.

- Ο -

 • Ο.Τ.Α.

  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

- Π -

 • Παράρτημα:

  Αποτελεί μέρος της Συμβάσεως που υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και περιγράφει αναλυτικά τους επιμέρους όρους (π.χ. ύψος μισθώματος, επιτόκιο υπολογισμού, διάρκεια κ.λπ.).