Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Π -

 • Προκαταβλητέο Μίσθωμα:

  Το μίσθωμα που καταβάλλεται στην έναρξη της συμφωνημένης περιόδου.

 • Προμηθευτής:

  Ο πωλητής του παγίου προς την εταιρία Leasing, έναντι συμφωνημένου ποσού.

 • Πωλητής:

  Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως για τους πωλητές ακινήτων.

 • Προτιμολόγιο:

  Η δεσμευτική προσφορά του προμηθευτή για την πώληση παγίου που περιγράφει αναλυτικά τον εξοπλισμό, το ποσό και τους όρους πληρωμής.

 • Προεξόφληση:

  Το δικαίωμα του μισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του παγίου πριν από τη λήξη της συμβάσεως, καταβάλλοντας τίμημα ίσο με το προεξόφλημα των μελλοντικών μισθωμάτων πλέον της προσυμφωνημένης ποινής προεξοφλήσεως.

- Σ -

 • Σύμβαση Γενικών Όρων:

  Σύμβαση που υπογράφεται στην αρχή της συνεργασίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

- Υ -

 • Υπομίσθωση:

  Η δυνατότητα που παρέχεται, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, από την Εταιρία Leasing στον μισθωτή, να υπεκμισθώνει τον εξοπλισμό / ακίνητο σε τρίτο.

 • Υπομισθωτής:

  Τρίτος που μισθώνει το πάγιο από τον μισθωτή της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως.

 • Υπολειμματική Αξία:

  Το αυξημένο τελευταίο μίσθωμα, με την καταβολή του οποίου εξοφλείται η Σύμβαση.

- Φ -

 • Φ.Μ.Α.

  Φόρος Μεταβιβάσεως Ακινήτου.