Αρχική/Η Εταιρεία/Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Η Εταιρεία

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

1. Για όλους τους Πελάτες μας:

 • Προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, σταθερό και κινητό τηλέφωνο. 

2. Κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των προσφερόμενων ή παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί επιπλέον να συλλέγονται:

 • Στοιχεία για την οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάστασή σας, όπως επάγγελμα, αποδοχές, εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλα φορολογικά / εισοδηματικά στοιχεία (π.χ. φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9), εξαρτώμενα μέλη
 • Στοιχεία από τυχόν αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεών σας, όπως ακάλυπτες επιταγές, εκκρεμείς οφειλές σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις  και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγιάνσεως και πτωχεύσεως
 • Στοιχεία που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητά σας, όπως οφειλές δανείων και πιστωτικών καρτών
 • Δεδομένα πιστωτικής βαθμολογήσεως (credit profiling-credit scoring)
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling)
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία της (των) συμβάσεως (-εων) με την Εταιρία και τη χρήση των προϊόντων που σας έχουν χορηγηθεί.
 • Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον επενδυτικό τομέα ή στον τομέα των ασφαλίσεων, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο ανοχής σας στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους σας
 • Στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, όπως ip address ή στοιχεία αναγνωρίσεως γεωγραφικής θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την δημιουργία προφίλ Πελάτη
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένα υγείας που αφορούν εσάς
 • Στοιχεία από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο οι οποίες καταγράφονται  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.