Αρχική/Η Εταιρεία/Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Η Εταιρεία

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας και Προστασίας Δεδομένων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ :
ALPHA LEASING
Διεύθυνση: Φιλελλήνων 6, 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 336 7900

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK :
Για την ALPHA LEASING
Διεύθυση: Πανεπιστημίου 43, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 6953
Email: contact-DPO@alpha.gr