Αρχική/Η Εταιρεία/Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Η Εταιρεία

Από που συλλέγουμε τα δεδομένα σας

 

  • Προσωπικά / δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας προέρχονται από στοιχεία που επιλέγετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές

  • Τα δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή/και από άλλες προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία και από το Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

  • Στοιχεία τυχόν αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, πιστοληπτικής ικανότητας και πιστωτικής βαθμολογήσεως από τα αρχεία (Συστήματα) της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., την Αlpha Bank, όπως από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρία και την Alpha Bank, Εταιρίες Ενημερώσεως Οφειλετών του Ν. 3758/2009, δικηγορικές εταιρίες και δικηγόρους και εταιρίες διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν. 4354/2015, για σχετικές υποθέσεις που τους ανατίθενται από την Εταιρία και την Alpha Bank

  • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing profiling) που αφορούν στη λειτουργία της συμβάσεως και δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση και τις συμβάσεις προϊόντων της Alpha Bank, καθώς και  από το Σύστημα Συγκεντρώσεως Χορηγήσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

  • Δεδομένα σχετικά με το επενδυτικό προφίλ σας, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας και με την Αlpha Bank

  • Δεδομένα σχετικά με πληρωμές, από πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να μοιρασθείτε μαζί μας ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και από την Αlpha Bank, μετά από άδειά σας

  • Στοιχεία ταυτότητας, συναλλακτικής συμπεριφοράς, ή θέσεως ή πλοηγήσεως στο διαδίκτυο, από συσκευές / εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή/και δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων social media και συνεργαζομένων με την Αlpha Bank παρόχων υπηρεσιών (π.χ. Google)

  • Τα δεδομένα υγείας από πληροφορίες που με δική σας πρωτοβουλία έχετε προσκομίσει απευθείας στην Εταιρία μας ή μέσω της Αlpha Bank

  • Στοιχεία από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μαζί μας, η καταγραφή των οποίων πραγματοποιείται εν γνώσει σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.