Αρχική/Η Εταιρεία/Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - GDPR

Η Εταιρεία

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε

 

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας γίνεται για:

 

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας απέναντί σας σε σχέση με προϊόντα μας που έχετε ήδη ή για τα οποία έχετε υποβάλει αίτηση

 

β) Στην περίπτωση αίτησεώς σας για σύναψη συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως, εμπορικής μισθώσεως, για την παραχώρηση χρήσεως πράγματος ή άλλης μορφής χρηματοδοτήσεως στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Εταιρίας:

  1. για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείται να αναλάβει η Εταιρία είτε έχει ήδη αναλάβει,

  2. για την παρακολούθηση της εξελίξεως της σχετικής συμβάσεως και οφειλής,

  3. για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθετήσεως υποχρεώσεων,

  4. για την επιδίωξη εσπράξεως τυχόν οφειλών και

  5. για τη διαχείριση απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.

     

γ) Τη σύνταξη και εκτέλεση συμβάσεων μαζί σας και γενικά την ομαλή λειτουργία τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς

 

δ)  Την ορθή αξιολόγηση αιτημάτων σας προς την Εταιρία (όπως, π.χ. για ρύθμιση οφειλών)

 

ε)  Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας και την αποτροπή της απάτης κατά της Εταιρίας ή  Πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξεως

 

στ) Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων

 

ζ)  Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας και την προστασία του συναλλακτικού κοινού, όπως π.χ., τη διασφάλιση διαδικασιών ασφαλείας, την πρόληψη εγκλημάτων, τον εντοπισμό και τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς (περιστατικά απάτης κ.ο.κ.)

 

η) Την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας,  τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως και για να κατανοήσουμε το βαθμό ικανοποίησής σας από την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, για να κατανοήσουμε επιθυμίες και ανάγκες σας για το σκοπό της εξυπηρετήσεως εννόμου συμφέροντος της Εταιρίας

 

θ) Τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων προκειμένου να γίνει αποδεκτή η έκδοση από πλευράς των προμηθευτών/αγοραστών, προτιμολογίων/τιμολογίων επ’ ονόματι της Εταιρίας και η πληρωμή των ποσών που αναφέρονται σε αυτά σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους των προτιμολογίων/τιμολογίων.