Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Υ -

  • Υπομίσθωση:

    Η δυνατότητα που παρέχεται, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, από την Εταιρία Leasing στον μισθωτή, να υπεκμισθώνει τον εξοπλισμό / ακίνητο σε τρίτο.

  • Υπομισθωτής:

    Τρίτος που μισθώνει το πάγιο από τον μισθωτή της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως.

  • Υπολειμματική Αξία:

    Το αυξημένο τελευταίο μίσθωμα, με την καταβολή του οποίου εξοφλείται η Σύμβαση.