Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Σ -

  • Σύμβαση Γενικών Όρων:

    Σύμβαση που υπογράφεται στην αρχή της συνεργασίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.