Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Π -

 • Παράρτημα:

  Αποτελεί μέρος της Συμβάσεως που υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και περιγράφει αναλυτικά τους επιμέρους όρους (π.χ. ύψος μισθώματος, επιτόκιο υπολογισμού, διάρκεια κ.λπ.).

 • Προκαταβλητέο Μίσθωμα:

  Το μίσθωμα που καταβάλλεται στην έναρξη της συμφωνημένης περιόδου.

 • Προμηθευτής:

  Ο πωλητής του παγίου προς την εταιρία Leasing, έναντι συμφωνημένου ποσού.

 • Πωλητής:

  Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως για τους πωλητές ακινήτων.

 • Προτιμολόγιο:

  Η δεσμευτική προσφορά του προμηθευτή για την πώληση παγίου που περιγράφει αναλυτικά τον εξοπλισμό, το ποσό και τους όρους πληρωμής.

 • Προεξόφληση:

  Το δικαίωμα του μισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του παγίου πριν από τη λήξη της συμβάσεως, καταβάλλοντας τίμημα ίσο με το προεξόφλημα των μελλοντικών μισθωμάτων πλέον της προσυμφωνημένης ποινής προεξοφλήσεως.