Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Μ -

 • Μισθωτής:

  Ο πελάτης ή αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει τη χρήση του εξοπλισμού / ακινήτου με συμφωνημένο μίσθωμα.

 • Μίσθιο:

  Το αντικείμενο της Χρηματοδοτικής Μισθώσεως (ακίνητο, εξοπλισμός ή μεταφορικό μέσο).

 • Μίσθωμα:

  Το προβλεπόμενο από τη σύμβαση (συνήθως μηνιαίο) ποσό για τη χρήση του παγίου.

 • Μίσθωμα Συμμετοχής:

  Το αυξημένο πρώτο μίσθωμα, είναι η συμμετοχή του πελάτη στην επένδυση, καταβλητέα με το πρώτο μίσθωμα. Μειώνει δε, ισόποσα, το αρχικό κεφάλαιο.