Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Λ -

  • Λειτουργική Μίσθωση ή Operating Leasing ή Μακροχρόνια Μίσθωση:

    Αφορά στην εκμίσθωση εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου, των λειτουργικών δαπανών του και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετίζεται με αυτό, για την κάλυψη αναγκών εκμεταλλεύσεως του μισθωτή για περιορισμένη χρονική διάρκεια και με συγκεκριμένους όρους.

  • Ληξιπρόθεσμο Μίσθωμα:

    Το μίσθωμα που καταβάλλεται στη λήξη της συμφωνημένης περιόδου.

  • Λήξη Μισθώσεως:

    Το τέλος της προσυμφωνημένης μισθωτικής περιόδου (με ταυτόχρονη τη μεταβίβαση του παγίου στον μισθωτή).