Αρχική/Το Leasing/Λεξικό του Leasing

Το Leasing

Λεξικό του Leasing

- Ε -

 • Εκμισθωτής:

  Η εταιρία Leasing, η οποία παραχωρεί τη χρήση, αλλά διατηρεί την κυριότητα του αντικειμένου Χρηματοδοτικής Μισθώσεως έως τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας με συγκεκριμένους όρους.

 • Εγγυητής:

  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εγγυάται στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του μισθωτή που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μισθώσεως.

 • Έναρξη Μισθώσεως:

  Η ημερομηνία υπογραφής του παραρτήματος (με ταυτόχρονη παράδοση του παγίου).

 • Εκταμίευση:

  Καταβολή από την εταιρία Leasing του τιμήματος αγοράς του παγίου προς τον προμηθευτή / πωλητή.

 • Επιβεβαίωση Παραγγελίας:

  Επιστολή της εταιρίας Leasing προς τον προμηθευτή με τους όρους για την αγορά του εξοπλισμού.

 • Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό Ακίνητο:

  Κάθε ακίνητο το οποίο με βάση την οικοδομική άδεια του και τις πολεοδομικές διατάξεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, ξενοδοχεία, parking κ.λπ.).

 • Επιτόκιο Υπερημερίας:

  Είναι το νόμιμο επιτόκιο καθυστερημένων οφειλών, όπως αυτό ορίζεται στη Σύμβαση.