Αρχική/Μορφές Leasing/Νέα Προϊόντα

Μορφές Leasing

Προγράμματα Leasing Κινητού Εξοπλισμού

  • Κυμαινόμενου Επιτοκίου

        Με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου, για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και 
        επαγγελματιών.  • Σταθερού Επιτοκίου

        Για συμβάσεις διάρκειας 3 - 5 ετών, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων 
        και επαγγελματιών.