Αρχική/Μορφές Leasing/Νέα Προϊόντα

Μορφές Leasing

Προγράμματα Leasing Ακινήτων

  • Κυμαινόμενου Επιτοκίου

        Με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου, για όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. 

  • Σταθερού Επιτοκίου

        Για τα πρώτα 3 έως 5 έτη και εκ νέου διαπραγμάτευση, μετά το πέρας της περιόδου σταθερού επιτοκίου.