Αρχική/Κώδικα Δεοντολογίας Ν.4224/Φορείς για την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής

Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224

Φορείς για την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής

Μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή και πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, στους εκάστοτε φορείς που θα ορίζονται ειδικώς για τον σκοπό αυτό, κατ’ εφαρμογήν του αρ. 1 παρ. 1 (iv) του
Ν. 4224/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr).