Αρχική/Η Εταιρεία/Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία

Κατάργηση Εισφοράς Ν. 128/75 επί Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μισθώσεως

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201-12.12.2019) καταργήθηκε η εισφορά του άρθρου 1 του Ν. 128/1975, η οποία είχε επιβληθεί από 1.5.2019 στις χορηγήσεις και πιστώσεις που παρέχουν οι λειτουργούσες στην Ελλάδα εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

 
Η καταργητική διάταξη ισχύει από την πρώτη του μήνα που έπεται της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 1.1.2020.