Αρχική/Κώδικα Δεοντολογίας Ν.4224/Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)

Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, η Alpha Leasing θέσπισε συγκεκριμένη  “Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων” (Δ.Ε.Κ.).

Η Δ.Ε.Κ. αφορά σε Δανειολήπτες:

• Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις)
• Νομικά Πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του Ευρώ 1.000.000)

Ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην οφειλή (συνοφειλέτες/εγγυητές).

Από την Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:

  • Οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015 ή οι απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1.1.2015 και για τις οποίες έχει εφαρμοσθεί ήδη μία (1) φορά η Δ.Ε.Κ.
  • Oι απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν. 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.
  • Οι απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση χρεών προς αυτούς.
  • Οι απαιτήσεις έναντι Δανειολήπτη που έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Δ.Ε.Κ. εφαρμόζεται μία (1) φορά για κάθε οφειλή.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 

Στάδιο 1: Επικοινωνία Δανειολήπτη - Alpha Leasing
Α. Τρέχουσα επικοινωνία

Η  Alpha Leasing επικοινωνεί συστηματικά μαζί σας μέσω της αποστολής των τιμολογίων, τα οποία περιλαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για το εκάστοτε προς καταβολή ποσό του μισθώματος και κάθε άλλης οφειλής από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως.
Επιπλέον, σε περίπτωση εμφανίσεως καθυστερήσεως, εξειδικευμένα Στελέχη μας ή νόμιμα λειτουργούσες (στο πλαίσιο των Ν.3758/2009 και Ν.2472/1997) εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών επιχειρούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για τη διερεύνηση υπάρξεως τυχόν εναλλακτικής λύσεως για την αποπληρωμή της οφειλής σας. 

Β. Τυποποιημένη επικοινωνία βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας
Επιπλέον των προαναφερθέντων, η Alpha Leasing, για την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, σε περίπτωση που η οφειλή σας υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες καθυστερήσεως, θα σας αποστείλει ειδοποίηση (με συστημένη επιστολή), σχετικά με την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ.

Πέραν των σχετικών πληροφοριών που θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ειδοποίηση, η Alpha Leasing θα σας καλεί να υποβάλετε στην έδρα της στην Αθήνα (Φιλελλήνων 6) ή στο υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη (Εγνατία Οδός 2) τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση, εντός δεκαπέντε (15)  εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής και θα σας ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη προσήκουσας ανταποκρίσεώς σας.
Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, η ενημέρωσή σας σχετικά με τις συνέπειες της μη προσήκουσας ανταποκρίσεώς σας θα γίνεται μέσω νέας γραπτής ειδοποιήσεως. 

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δ.Ε.Κ., απαιτείται να μας υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Συγκεκριμένα:
 
Εάν είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση),
θα πρέπει να συμπληρώσετε με πληρότητα και ακρίβεια (τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία) το έντυπο της “Tυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης” (Τ.Ο.Κ.) και να το προσκομίσετε στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας της Alpha Leasing, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων”.
 

Εάν είστε Νομικό Πρόσωπο
θα πρέπει να συμπληρώσετε, με πληρότητα και ακρίβεια, το έντυπο “Στοιχεία Συμμετέχοντος στη Δ.Ε.Κ. Νομικού Προσώπου” και να το προσκομίσετε στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας της Alpha Leasing, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο “Υποχρεωτικών Δικαιολογητικών νομικών Προσώπων”.

Τα ανωτέρω έντυπα είναι επίσης, διαθέσιμα στα "Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας" της Alpha Leasing στην έδρα της στην Αθήνα (Φιλελλήνων 6) και στο υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη (Εγνατία Οδός 2). 

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων

Η Alpha Leasing, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης και πλέον βιώσιμης λύσεως για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας, αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση, βάσει  όλων των στοιχείων που προσκομίσατε, αλλά και των δεδομένων που η Alpha Leasing είτε διαθέτει από τη συνεργασία της μαζί σας είτε συλλέγει από βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Επίσης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ή/και δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, σε περίπτωση που αυτά κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών σας δυνατοτήτων. 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σας, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο (ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση), η Alpha Leasing λαμβάνει υπ’ όψιν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και το επίπεδο των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης”

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων
Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Alpha Leasing θα σας ενημερώσει προφορικώς, αλλά και εγγράφως, για τη λύση/-εις που κρίθηκε/-αν ως καταλληλότερη/-ες για εσάς.
 

Οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
i) Λύσεις Ρυθμίσεως: Τροποποίηση της υφιστάμενης συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως ή αναδιάρθρωση της υφιστάμενης συμβάσεως.
ii) Λύσεις οριστικής διευθετήσεως: Οριστική εξόφληση ή οριστική τακτοποίηση των οφειλών με οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, ενδεικτικώς, εφάπαξ καταβολή ή άλλη ισοδύναμου αποτελέσματος μεταβίβαση ή και ρευστοποίηση περιουσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά από την ενημέρωσή σας για την προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, προκειμένου είτε να συναινέσετε, είτε να αντιπροτείνετε ή να αρνηθείτε την πρότασή μας.

Στάδιο 5: "Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων" (Δ.Ε.Ε)

Εάν έχετε λάβει έγγραφη ενημέρωση από την Alpha Leasing ότι έχετε ήδη χαρακτηρισθεί ως "Μη Συνεργάσιμος Δανειολήπτης", μπορείτε να υποβάλετε –όχι να αποστείλετε– ένσταση μετά των υποστηρικτικών αυτής δικαιολογητικών στο "Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας" της Alpha Leasing, στο οποίο υποβάλατε την οικονομική σας κατάσταση κατά τα ανωτέρω, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ως άνω κατηγοριοποίηση, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γνωστοποιήσεως.

Για τον ανωτέρω σκοπό, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τυποποιημένο "Έντυπο Υποβολής Ενστάσεως" της Alpha Leasing, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο ως άνω Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας.

Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως παρέχεται μόνο μία φορά μετά την εφαρμογή της Δ.Ε.Κ. για κάθε οφειλή. Σε περίπτωση που υποβάλετε ένσταση, η Alpha Leasing θα σας ενημερώσει για την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της, ή από την ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από την Alpha Leasing.